ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szerződés jön létre a Művész (Megbízott) és a Megbízó között aláírt, papír alapú szerződés, megállapodás révén éppúgy, mint elektronikus levelezés útján történt felkérés és annak visszaigazolása révén.

Szerződésszegés

Megbízó szerződésszegése és azok jogkövetkezményei

Amennyiben Megbízó az egyeztetett (megbeszélt, elektronikusan lelevelezett) meghatározott feltételeket nem az ott körülírt megfelelő módon biztosítja, a Megbízott által kiközvetített Művészek mentesülnek az előadóművészi szolgáltatás kötelezettsége alól, továbbá a Megbízott egyúttal kártérítés címén jogosult a tételesen meghatározott díjakat a Megbízó felé leszámlázni. Az előzőekben körülírt jogkövetkezményeken felül, amennyiben Megbízó valamely fellépés tekintetében a fenti bekezdés szerinti szerződésszegést követi el, akkor a fentiekben meghatározott kártérítésen felül a szerződésszegés megalapozza Megbízott azonnali hatályú felmondási jogát a jelen szerződésre vonatkozóan, mentesíti Megbízott az előadóművészi szolgáltatás alól a hátralévő fellépések tekintetében és Megbízott egyúttal kártérítés címén jogosult a lentebb meghatározott díjat és vidéki helyszínen elkövetett szerződésszegés esetén útiköltséget Megbízó felé leszámlázni a jelen szerződés tárgyát képező összes olyan hátralévő fellépés tekintetében, amely Megbízó szerződésszegése miatt maradt el. Amennyiben a rendezvény bármilyen politikai, ideológiai vagy elkülönült szakmai érdekek céljait szolgálja, a Megbízó köteles erről a Megbízottat a szerződés aláírása előtt tájékoztatni. Ellenkező esetben a Művészek által nyújtott fellépés/koncert teljesítését a Megbízott bármikor megtagadhatja, és a szerződésben rögzített valamennyi fellépési díj, valamint vidéki helyszín esetén az útiköltség is megilleti.

Megbízott szerződésszegése és azok jogkövetkezményei

Amennyiben a Művész neki felróhatóan nem jelenik meg a jelen szerződés tárgyát képező fellépésen a Megbízó jelen szerződéstől elállhat, és kártérítés címén a Megbízottól követelheti a fellépési díjának 100%-át. A Megbízó egyéb kártérítési igényéről kifejezetten lemond.

Mentesülés kártérítési kötelezettség alól

Szerződő Felek – ide nem értve lentebb foglalt eseteket, mint kivételi kört – mentesülnek fentiekben meghatározott kártérítési kötelezettségük alól, ha a károkozó fél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit önhibáján kívüli ok miatt nem tudta teljesíteni és a teljesítés során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Megbízott részéről ilyen kimentési ok például, de nem kizárólagosan: közúti baleset, járhatatlan útviszonyok, orvos által igazolt betegség.

Kivételi kör: Megbízó fizetési kötelezettsége felróhatóságtól függetlenül Megbízó az alábbi esetekben felróhatóságtól függetlenül köteles Megbízottnak a tiszteletdíjat az ott meghatározott módon megfizetni:

  • Szabadtérre szervezett fellépést kedvezőtlen időjárás miatt nem lehet időben elkezdeni
  • A fellépést a kezdési időpontot követő 15 perc várakozás után sem lehet elkezdeni.
  • A fellépés/koncert költségeinek megtérítése nem lehet bevételfüggő, tehát a meghatározott fellépési díj és vidéki helyszínen való fellépés esetén az útiköltség díja is megilleti a fellépő Művészt vagy az őt képviselő Megbízottat abban az esetben is, ha a közönség nem megfelelő létszámban (legalább 50%-os telítettség) van jelen a rendezvény helyszínén. Fenti események tehát Megbízó kockázatának minősülnek és megalapozzák Megbízott díjigényét.

Szerződés időbeli hatálya, fellépés lemondása

Felek megállapodnak, hogy szerződést határozott időre kötnek, amely mindkét Fél aláírásával, illetve elektronikus út esetén az e-mailben elküldött paraméterek szerint és annak visszaigazolásával lép hatályba és válik érvényessé, és fellépés időpontjának elteltével automatikusan, minden értesítés nélkül megszűnik, ide nem értve a fizetési, kötbér és kártérítési igényeket. Amennyiben a Megbízó a fellépést, a fellépés időpontjától számított több mint 30 napon kívül mondja le, akkor a szerződésben meghatározott díj 50%-át köteles kötbér a Megbízott számlája ellenében megfizetni, mely számlát a Megbízott a lemondástól számított 5 munkanapon belül postán vagy elektronikus úton küld meg Megbízó részére. Amennyiben a Megbízó a fellépést, a fellépés időpontjától számított 30 vagy annál kevesebb napon belül mondja le, akkor a jelen szerződéses díj 100%-át köteles kötbér címén a Megbízott számlája ellenében megfizetni, mely számlát a Megbízott a lemondástól számított 5 munkanapon belül postán vagy elektronikusan küld meg Megbízó részére. Amennyiben Megbízó nem biztosítja a fellépést, vagy nem reagál, s a fellépés meghiúsul, nem jön létre, ebben az esetben köteles a tiszteletdíj 100%-át kifizetni Megbízott részére.

Amennyiben a Megbízott a jelen szerződést a fellépés időpontjától számított több mint 30 napon kívül mondja le, köteles a fellépésre egy másik időpontot felajánlani. Amennyiben a Felek egy új fellépési időpontban nem tudnak megállapodni, Megbízott köteles a Megbízónak a Művészek előadásának színvonalával megegyező, helyettesítő előadóművészi szolgáltatást biztosítani.